UN

Marc Furrer

Côte d'Ivoire 2012

Adelboden

[img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-011.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-001.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-021.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-002.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-003.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-004.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-005.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-006.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-007.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-008.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-009.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-010.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-012.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-013.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-014.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-015.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-016.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-017.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-018.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-019.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-020.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-022.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-023.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-024.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-025.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-026.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-027.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-028.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-029.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-030.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-031.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-032.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-033.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-034.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-035.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-036.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-037.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-038.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-039.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-040.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-041.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-042.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-043.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-044.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-045.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-046.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-047.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-048.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-049.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-050.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-051.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-052.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-053.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-054.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-055.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-056.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-057.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-058.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-059.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-060.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-061.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-062.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-063.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-064.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-065.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-066.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-067.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-068.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-069.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-070.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-071.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-072.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-073.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-074.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-075.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-076.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-077.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-078.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-079.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-080.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-081.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-082.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-083.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-084.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-085.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-086.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-087.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-088.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-089.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-090.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-091.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-092.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-093.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-094.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-095.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-096.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-097.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-098.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-099.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-100.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-101.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-102.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-103.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-104.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-105.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-106.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-107.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-108.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-109.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-110.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-111.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-112.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-113.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-114.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-115.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-116.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-117.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-118.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-119.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-120.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-121.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-122.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-123.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-124.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-125.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-126.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-127.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-128.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-129.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-130.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-131.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-132.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-133.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-134.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-135.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-136.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-137.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-138.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-139.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-140.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-141.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-142.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-143.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-144.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-145.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-146.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-147.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-148.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-149.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-150.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-151.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-152.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-153.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-154.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-155.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-156.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-157.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-158.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-159.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-160.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-161.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-162.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-163.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-164.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-165.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-166.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-167.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-168.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-169.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-170.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-171.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-172.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-173.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-174.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-175.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-176.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-177.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-179.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-180.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-181.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-182.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-183.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-184.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-185.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-186.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-187.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-188.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-189.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-190.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-191.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-192.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-193.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-194.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-195.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-196.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-197.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-198.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-199.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-200.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-201.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-202.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-203.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-204.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-205.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-206.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-207.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-208.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-209.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-210.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-211.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-212.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-213.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-214.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-215.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-216.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-217.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-218.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-219.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-220.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-221.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-222.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-223.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-224.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-225.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-226.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-227.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-228.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-229.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-230.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-231.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-232.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-233.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-234.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-235.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-236.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-237.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-238.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-239.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-240.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-241.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-242.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-243.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-244.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-245.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-246.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-247.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-248.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-249.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-250.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-251.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-252.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-253.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-254.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-255.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-256.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-257.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-258.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-259.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-260.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-261.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-262.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-263.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-264.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-265.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-266.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-267.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-268.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-269.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-270.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-271.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-272.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-273.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-274.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-275.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-276.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-277.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-278.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-279.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-280.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-281.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-282.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-283.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-284.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-285.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-286.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-287.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-288.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-289.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-290.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-291.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-292.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-293.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-294.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-295.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-296.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-297.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-298.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-299.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-300.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-301.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-302.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-303.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-304.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-305.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-306.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-307.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-308.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-309.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-310.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-311.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-312.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-313.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-314.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-315.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-316.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-317.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-318.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-319.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-320.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-321.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-322.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-323.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-324.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-325.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-326.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-327.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-328.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-329.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-330.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-331.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-332.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-333.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-334.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-335.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-336.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-337.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-338.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-339.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-340.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-341.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-345.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-346.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-347.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-349.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-350.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-352.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-353.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-354.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-355.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-356.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-357.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-358.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-359.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-360.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-361.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-362.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-363.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-364.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-365.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-366.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-367.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-368.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-369.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-370.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-371.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-372.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-373.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-374.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-375.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-376.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-377.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-378.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-379.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-380.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-381.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-382.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-383.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-384.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-385.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-386.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-387.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-388.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-391.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-392.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-393.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-394.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-395.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-396.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-397.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-398.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-399.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-400.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-401.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-402.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-403.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-404.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-405.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-406.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-407.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-408.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-409.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-410.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_tschentenalp-2012-411.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_001cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_002cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_003cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_004cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_005cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_007cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_008cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_009cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_010cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_011cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_012cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_013cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_014cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_015cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_016cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_017cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_018cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_019cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_020cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_021cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_022cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_024cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_025cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_026cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_027cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_028cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_029cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_030cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_031cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_032cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_033cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_034cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_035cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_038cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_040cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_041cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_042cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_043cr.jpg"][img title="UPU" alt="Excursion aux délégués de l'UPUDépart de 09:15 du Bureau international de l'UPU à Berne, direction Adelboden. Arrivée vers 11:00 en haut, au restaurant, après avoir utilisé les télécabines. Puis partie officielle, repas, en alternance avec la luge et retour vers 16:30 à Berne" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/adelboden/thumbs/thumbs_upu_25022012_044cr.jpg"]

New's 7th November 2011

[img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_image001.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-30.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-26.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-12.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-75.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-36.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-16.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-40.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-60.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-71.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-2.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-5.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-107.jpg"][img title="" alt="Switzerland, Berne, 07.11.2011 Palais fédéral: vistie de Pascal Clivaz, Joseph Deiss et les membres de l'UPU. © 2011 Béatrice Devènes" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_upu-106.jpg"][img title="" alt="" src="http://www.pascalclivaz.ch/wp-content/uploads/news-7th-november-2011/thumbs/thumbs_swisspic20040405_4844848_2.jpg"]

From Santiago du Chili to Istanbul

A family Sunday

Doha

Asia

An african Journey

Swiss Excursion to Broc

Reception with Doris Leuthard

Official presentation in Nairobi